AVG Wet Persoonsbescherming 2018

Wij zijn verplicht zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Uiteraard doen wij hiervoor onze uiterste best.

U dient bij ons een formulier  “Privacyverklaring”te tekenen waarin u ons toestemming geeft uw gegevens te bewaren en daar waar nodig te gebruiken voor de zorgverlening van uwzelf of uw kind.

Hieronder het formulier Privacyverklaring:

——————————————————————————————————————————-
Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze
privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

It Wolwezen                leren werken wonen
Ds veenweg 22 22
8456HR de K
0513-841118
06-38477029                            www.wolwezen.nl

It Wolwezen verkrijgt persoonsgegevens van u en het kind / deelnemer waar we zorg aan verlenen, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en documenten.
Daarnaast kunnen wij deze persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader
van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

It Wolwezen verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

Doeleinden

It Wolwezen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  1. Het onderhouden van contact;
  2. Een goede en efficiënte dienstverlening;
  3. Het verrichten van administratieve handelingen;
  4. Verbetering van de dienstverlening;
  5. Facturering;
  6. Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
  7. Marketing;
  8. Nakoming van wettelijke verplichtingen;
  9. Het voeren van geschillen;

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw
overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat It Wolwezen hier
gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
De bescherming van haar financiële belangen;
De verbetering van haar diensten;
Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat
afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan It Wolwezen persoonsgegevens
uitwisselen.It Wolwezen kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik
maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en
onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden
persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts
verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer It Wolwezen aan een wettelijke verplichting moet voldoen. It Wolwezen zal uw
gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

It Wolwezen zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk
voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent
dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de
betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard
worden, omdat It Wolwezen zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten,
zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of
onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft It Wolwezen
passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit
doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze
verantwoording aan opdrachtgevers door middel van rapportages.

Uw rechten

U heeft het recht om It Wolwezen een verzoek te doen tot inzage van uw
persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand
een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken
kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af
te schermen.

Ook kunt u It Wolwezen verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens
of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u sturen naar:

A Rentmeester
Ds veenweg 22
8456HR de Knipe
06-38477029

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door It Wolwezen laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen
uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.
It Wolwezen kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden
altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring
geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
——————————————————————————————
Ter goedkeuring,

Naam…………………………………………… Plaats………………………………………….
Datum…………………………………………

Handtekening