PRIVACY

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. 

It Wolwêzen

Privacy

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

It Wolwezen
Ds Veenweg 22
8456HR de Knipe
0513-841118
06-38477029

www.wolwezen.nl

It Wolwezen verkrijgt persoonsgegevens van u en het kind / deelnemer waar we zorg aan verlenen, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en documenten.
Daarnaast kunnen wij deze persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

It Wolwezen verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

Doeleinden

It Wolwezen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Het onderhouden van contact;

Een goede en efficiënte dienstverlening;

Het verrichten van administratieve handelingen;

Verbetering van de dienstverlening;

Facturering;

Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

Marketing;

Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Het voeren van geschillen;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat It Wolwezen hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

De bescherming van haar financiële belangen;

De verbetering van haar diensten;
Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan It Wolwezen persoonsgegevens uitwisselen. It Wolwezen kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer It Wolwezen aan een wettelijke verplichting moet voldoen. It Wolwezen zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

It Wolwezen zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat It Wolwezen zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten,
zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft It Wolwezen passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze verantwoording aan opdrachtgevers door middel van rapportages.

Uw rechten

U heeft het recht om It Wolwezen een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u It Wolwezen verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

A Rentmeester
Ds Veenweg 22
8456HR de Knipe
06-38477029

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door It Wolwezen laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018. It Wolwezen kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
——————————————————————————————
Ter goedkeuring,

Naam…………………………………………… Plaats………………………………………….
Datum…………………………………………

Handtekening……………………………………………………………………………………..

It Wolwêzen

Waar ben je naar op zoek?

We kunnen je vanuit It Wolwêzen helpen op het gebied van leren werken en leren wonen. Maak je keuze hier onder om meer informatie te krijgen.

Leren werken

Wil jij leren werken, zodat je later beter voor jezelf kan zorgen?

$

Leren wonen

Wil je op jezelf leren wonen? Op boerderij It Wolwêzen bieden we de mogelijkheid.

$

Contact

Weet je nog niet precies wat je wil, neem gerust contact op met It Wolwêzen.

$

Wij dagen je uit en werken samen met jou, in een
veilige, vertrouwde omgeving.